How to become fluent in Czech in 3 months

For all posts related to the Czech language that don't fit into one of the forums below. Visit our sister site <a href="http://www.locallingo.com" target="_blank">locallingo.com</a> for lots of info on the Czech language!

Moderators: Sova, gementricxs, Local Lingo

User avatar
dzurisova
Senior Member
Posts: 1710
Joined: 13-Apr-06 18:27
Location: Michigan, USA
Contact:

Postby dzurisova » 30-Jun-09 10:30

wer wrote:
dzurisova wrote:@Jana - I've heard the same as Ctyri koruny. Mostly from those born in the 1960's (came to the States in the 80's & 90's) who reflect on their years in school during communism. So perhaps things were different for the generation after yours.

I guess you both misunderstand the point. Russian was obligatory as the first foreign language. This was an effective ban of English for anybody who was not willing to learn a second foreign language. For the people who were willing to learn another foreign language, English was natural and frequent option.


Ok, I've asked and got clarification. Yes you could learn it as a second language but it wasn't taught in regular school. One had to attend a special language school for which one had to pay. Given the financial state of most living under communism, that wasn't an option for many.
Bůh ti žehnej
Jana
Senior Member
Posts: 1066
Joined: 07-Dec-99 7:01
Location: VA, U.S.A., Olomouc, ČR

Postby Jana » 30-Jun-09 11:53

@dzurisova - I do not know what you mean by regular school; English was taught in all kinds of high schools, as a second foreign language was a mandatory subject there.
"Man invented language to satisfy his deep need to complain."
User avatar
dzurisova
Senior Member
Posts: 1710
Joined: 13-Apr-06 18:27
Location: Michigan, USA
Contact:

Postby dzurisova » 11-Jul-09 12:39

@ Jana, that is what my husband said, but he is one generation younger than you I think so maybe things were different in his time.
Bůh ti žehnej
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 16-Jul-09 2:03

Today I was moving my mother’s bookcase and I noticed an old English schoolbook “Angličtina pro devátý postupný ročník” from 1957. It is a textbook for the 9th class. And it was published in the 50’s, that means in the most rigid phase of the communist regime!

In its preface it nicely explains the regime’s position to the studies of English. So, if you want to practise your Czech…

Proč se učíme angličině

    Znalost angličtiny nám pomůže lépe si osvojit kulturní dědictví minulosti, neboť mnohá významná díla tohoto dědictví, vědecká i umělecká, jsou psána anglicky.
    Angličtina nám pomůže poznat dva velké národy - anglický a americký. Z minulosti i přítomnosti obou těchto velkých národů načerpáme mnoho poučení, která upevní naše naše socialistické přesvědčení. Vždyť Anglie dala světu první revoluční dělnické hnutí a byla onou laboratoří, v níž Marx a Engels vypracovali své velké učení. Dnes jsou ovšem Spojené státy americké a Anglie posledními oporami hroutícího se starého společenského řádu. Avšak nesmíme zapomínat, že angličtina je především řečí anglického a amerického lidu, který se také jednou sám ujme řízení svých věcí.
    Dorozumívacím jazykem národů, kde si vládne sám lid, stává se stále více ruština. Ale velká část světa užívá stále ještě jako dorozumívacího jazyka angličtiny a anglicky se navzájem dorozumívá i většina koloniálních a polokoloniálních národů, které si nyní jeden po druhém vybojovávají svobodu; a jsou mezi nimi i stamilionové národy s prastarou kulturou. Tímto dorozumívacím prostředkem zůstane angličtina i v nejbližší budoucnosti, a také my budeme ony národy poznávat a s nimi se dorozumívat většinou prostřednictvím angličtiny.
    Obzvláště platné služby prokáže nám znalost angličtiny i tím, že nám ve světě pomůže šířit pravdu o Československu a seznamovat svět s naší cestou k socialismu.
    A ještě něco nám dá studium angličtiny, jako ostatně studium každého cizího jazyka. Srovnáním dvou značně odlišných řečí poznáme hlouběji svou mateřštinu a vytříbíme si svůj jazykový cit.
    Mnohý z nás se setká s angličtinou ve svém povolání. Některým postačí, naučí-li se v ní číst literaturu svého oboru; jiní, na příklad pracovníci v zahraničním obchodě, budou musit ovládat angličtinu velmi dobře slovem i písmem.
    Důvodů k studiu angličtiny je tedy dost. U leckoho k nim přistoupí ještě zájmy osobní - literární, technické a pod., které pro něho upotřebitelnost tohoto jazyka ještě rozšíří. Učíme se tedy angličtině nejen pro školu. Hleďme ji proto ovládnout do stupně skutečné upotřebitelnosti, abychom mohli při výstavbě našeho socialistického státu plně využít oněch velkých možností, které nám dává její znalost.


dzurisova wrote:One had to attend a special language school for which one had to pay. Given the financial state of most living under communism, that wasn't an option for many.

On the contrary, it was very inexpensive, often for free. Well, always for free in the regular schools as free education was one of the “communist achievements”. Even the books were for free.
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 16-Jul-09 15:39

Proč se učíme angličině

    Znalost angličtiny nám pomůže lépe si osvojit kulturní dědictví minulosti, neboť mnohá významná díla tohoto dědictví, vědecká i umělecká, jsou psána anglicky.
    Angličtina nám pomůže poznat dva velké národy - anglický a americký. Z minulosti i přítomnosti obou těchto velkých národů načerpáme mnoho poučení, která upevní naše naše socialistické přesvědčení. Vždyť Anglie dala světu první revoluční dělnické hnutí a byla onou laboratoří, v níž Marx a Engels vypracovali své velké učení. Dnes jsou ovšem Spojené státy americké a Anglie posledními oporami hroutícího se starého společenského řádu. Avšak nesmíme zapomínat, že angličtina je především řečí anglického a amerického lidu, který se také jednou sám ujme řízení svých věcí.
    Dorozumívacím jazykem národů, kde si vládne sám lid, stává se stále více ruština. Ale velká část světa užívá stále ještě jako dorozumívacího jazyka angličtiny a anglicky se navzájem dorozumívá i většina koloniálních a polokoloniálních národů, které si nyní jeden po druhém vybojovávají svobodu; a jsou mezi nimi i stamilionové národy s prastarou kulturou. Tímto dorozumívacím prostředkem zůstane angličtina i v nejbližší budoucnosti, a také my budeme ony národy poznávat a s nimi se dorozumívat většinou prostřednictvím angličtiny.
    Obzvláště platné služby prokáže nám znalost angličtiny i tím, že nám ve světě pomůže šířit pravdu o Československu a seznamovat svět s naší cestou k socialismu.
    A ještě něco nám dá studium angličtiny, jako ostatně studium každého cizího jazyka. Srovnáním dvou značně odlišných řečí poznáme hlouběji svou mateřštinu a vytříbíme si svůj jazykový cit.
    Mnohý z nás se setká s angličtinou ve svém povolání. Některým postačí, naučí-li se v ní číst literaturu svého oboru; jiní, na příklad pracovníci v zahraničním obchodě, budou musit ovládat angličtinu velmi dobře slovem i písmem.
    Důvodů k studiu angličtiny je tedy dost. U leckoho k nim přistoupí ještě zájmy osobní - literární, technické a pod., které pro něho upotřebitelnost tohoto jazyka ještě rozšíří. Učíme se tedy angličtině nejen pro školu. Hleďme ji proto ovládnout do stupně skutečné upotřebitelnosti, abychom mohli při výstavbě našeho socialistického státu plně využít oněch velkých možností, které nám dává její znalost.


Nice one - I always wondered how USSR justified english to be first foreign language in their schools.

Good practise for forum students - try to translate it to english :-)
I cesta může být cíl.
The journey is the goal.
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 16-Jul-09 17:44

Alexx wrote:Nice one - I always wondered how USSR justified english to be first foreign language in their schools.

Actually, the foreign language number one in the Soviet schools was Russian. :wink:
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 16-Jul-09 20:18

wer wrote:Actually, the foreign language number one in the Soviet schools was Russian. :wink:


OK, I didn't visit many soviet outside-russia schools that days. The only one I visited was in the north of Ukraine, there however russian was tought as mother tongue.
I cesta může být cíl.

The journey is the goal.
User avatar
Sova
Moderator
Posts: 1500
Joined: 05-Jan-04 7:01
Location: NY, USA

Postby Sova » 17-Jul-09 4:24

HaHa! Very entertaining piece! Tons of propaganda! At the same time, also very enlightening. Thanks, wer!

Here's my attempt at a loose translation:

Knowledge of the English language will help us to better master (learn) the cultural heritage of the past, since many significant works of that heritage, scientific and artistic, are written in English.

English will help us to become acquainted with two great nations, to draw (acquire) much information, which will strengthen our socialistic convictions. After all, England gave the world its first revolution of the workers' movement, and was a laboratory for [that movement], in which Marx and Engels developed their great teachings. Today, the United States and England are certainly the last pillars of the crumbling old social order. However, we can not forget, that English is above all the language of the English and American people, which will one day also take charge of the governing of their own matters (I assume this means that one day, the US and England will convert to socialism).

Russian is becoming more the common language of communication among nations where the people govern themselves (not sure if "governing themselves" means socialistic here, or includes democracies/republics). But a large part of the world still uses English as the common language of communication, and the majority of the colonial and part-colonial nations, which are now one after another fighting for freedom, communicate together in English; and there are among them 100 million people with ancient (archaic) cultures. This communicative medium will continue to be English for the near future, and also we will be able to become acquainted with these nations and communicated with them largely through English.

In particular, a knowledge of English will allow us significant opportunities to spread to help us spread the truth of Czechoslovakia to the world, and to acquaint the world with our path to socialism.

The study of English gives us still something more, like the study of other foreign languages. Through a comparison of two markedly different languages, we will understand more deeply our own mother tongue, and refine our language sense.

Many of us meet with English in our careers. To some it is enough to learn to read [in English] the literature of our specialty; to others, for example, workers in foreign business [correction by Alexx, thanks!], will need to have a good command of spoken and written English.

There are enough reasons here to study English. To some people, there will also occur personal interests, literary, technical and others, which will widen the applicability of this language. Let us not, therefore, learn English only for school. Let us seek to gain mastery [of English] to degrees of real applicability, so that we may fully use these great opportunities that its knowledge [of English] gives us in the building of our socialistic state.
Last edited by Sova on 17-Jul-09 17:09, edited 1 time in total.
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 17-Jul-09 14:23

Democracy :-) = government of people

In CZ we used to have "Lidově demokratickou armádu", "Lidově demokratické zřízení"...

However this Lidově demokratický (demos=lid=people) makes as much sense as LCD (Liquid Crystal Display) display or LED (light emitting diod) diod.

Democracy is word so nice even North Korea uses it in it's name, as well as East Germany did.


Zahraniční obchod is not foreign shop (OK, could be, but not in this case), but foreign business, external commerce (macroeconomic term)

V centru Prahy je mnoho zahraničních obchodů.

vs.

Zahraniční obchod ČR je na vzestupu.
I cesta může být cíl.

The journey is the goal.
User avatar
Sova
Moderator
Posts: 1500
Joined: 05-Jan-04 7:01
Location: NY, USA

Postby Sova » 17-Jul-09 17:16

Thanks for the correction Alexx--I have corrected the above text accordingly.

I was aware of the usage of "democracy" and "democratic" in the sense of socialism/communism being presumably a rule by the people. That was my point. What I wasn't sure about was whether or not in the passage above, democratic/republican governments (in the usual sense of majority rule and government by elected representatives, as practiced in the US, England, etc.) would be included in the socialist's definition of "democracy."

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests