Why is "Mladá Boleslav" feminine?

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by Alexx, Sep 18, 2008.

 1. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Polednikova gave me good question yesterday - why is "Mladá Boleslav" feminine"? Expert needed!
   
 2. MK

  MK Well-Known Member

  I am not expert but i read about it:

  "Jména místní Boleslav, Čáslav, Vratislav, Zbraslav, Chrudim, Radim, Jaroměř, Choteč, Drahoraz, Olomouc atp. jsou vlastně přídavná jména přivlastňovací. Někdy bývala a v nářečích dílem dosud jsou rodu mužského, v jazyku spisovném však jsou rodu ženského.“

  Names of places as Boleslav, Čáslav ... are possesive adjectives. Sometime was and partly still are in local dialects masculine, in literar language are feminime.

  in our case -> hrad Boleslava mladého (castle of Boleslav the Young or just castle of young Boleslav)

  "dialect " do Mladý Boleslavi :)

  When these names lost sense of adjectivness ("Boleslava mladého -> Mladá Boleslav) then its declesion shiftet from original paradigm "meč"(sword - such paradigm does not exists now) to new one. In case of Boleslav - it shifted to paradigm "kost" through paradigm "tykev". (both feminime)

  do Mladý Boleslavě -> do Mladé Boleslavě -> do Mladé Boleslavi

  If you do not like this explanation then blame prof. Gebauer not me: http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gebauer

  btw. Boleslav the Young (son of Boleslav I) - is known now as Boleslav the Pious and his father as Boleslav the Cruel. In fact they do not called themselves in such way in times when founde Stara and Mlada Boleslav.
   
 3. Polednikova

  Polednikova Well-Known Member

  That actually makes sense, sort of. I shall now proudly explain it to my Czech friends, none of whom knew either when I asked them. Thanks for asking on my behalf, Alexx.
   
 4. wer

  wer Well-Known Member

  I do blame Gebauer for it. He missed one important point, all these "-lav" local names are masculines in old Slavic chronicles. Both Boleslavs are documented as masculines up to the 16th century.

  The most accepted theory is that the names were of gender of the landlord in the very beginning and later the people regularized the names by adding the possessive suffix "-j" which caused the shift in gender. Sometimes the shift was even more progressive and the feminine suffix "-a" was added. Later, when it became obsolete, the suffix "-j" were omitted, but the gender shift was respected.

  The place was called "Nový Boleslav" in the very beginning. The meaning of the adjective "mladá" is unclear, it could refer either to the place (new castle) or to the landlord (Boleslaus the Young), there are even theories it refers to Boleslav's sister Mlada (the castle of Mlada and Boleslav),
   
 5. MK

  MK Well-Known Member

  Not sure if it would be of some help.


  Annals of so called Dalimil (begining of 14 century)

  Stará Boleslav:

  Bratr jeho je sě jemu záviděti,
  i myslieše, kak by mohl zemiu obdržeti.
  Nemoha mu jinak učiniti škody,
  pozva jeho do Boleslavě na hody.

  (still only Boleslav without Stara (old), ending ě)


  Pak kněz Boleslav káza zemanóm u Boleslavi miesto zdíti,
  o to sě zeměné jechu raditi.

  u Boleslavi - u kosti (in 14 century ?!)

  Mlada Boleslav

  Pak Boleslav liútí snide,
  jeho syn Boleslav na stolec vznide.
  Polúči sě svatý ze zlého
  a milostivý z liútého.
  Kostelóv dva dcěti v Čechách postavi,
  mládí Boleslav ustavi.


  mládí Boleslav - masculine?,possesive ???

  but without doubt it is not some kind of 14 century feminime :

  "...
  Tomu-ť vy učí ženská hlava,
  kde jeden jazyk, tu jeho sláva."


  ženská hlava - no doubt - feminime
   
 6. MK

  MK Well-Known Member

  I think there is no Czech sources with name Nova Boleslav, there is only ?one? and also oldest latin source with name "Nouo Bolezlau". Lately was in Latin used word "young": ""Iuvenis Bolezlaiua".

  Anyway we have two explanations:

  Gebauer's explanation
  ---------------------------
  originaly possesive and masculine, when it lost this sense then people "developed" for it new feminine declesion


  Wer's explanation
  ---------------------
  Originaly nonpossesive and masculine, lately it become possesive and feminine, then it lose "possesivness" but kept feminine declesion


  BTW: what about Praha?

  Praha - fem.
  Práh - masc.
   
 7. wer

  wer Well-Known Member

  The core of the chronicle is from the beginning of the 14th century but the individual texts needn't be.

  All versions I saw use "do Boleslavi", "u Boleslavi" and "Mladý Boleslav" (all masculines), except of the version published by Josef Jireček which is apparently the version you use.

  The simultaneous usage of "do Boleslavě" and "u Boleslavi" is inconsistent, since both "do" and "u" are genitive prepositions. Nevertheless, "Boleslavě" is a feminine form corresponding to the possessive suffix "-j" and "Boleslavi" is masculine form.

  I'm not sure what to think about this. My version says:

  Kostelóv dvadcěti v Čechách učini
  a město Mladý Boleslav ustavi.


  The "-í" in your version doesn't make sense unless you understand it as the dative form of the neuter noun "mládí" (mládí Boleslav ustavi = he established Boleslav for the youth, for the young generation), but this interpretation differs dramatically from the other versions. Maybe it is spelling confusion. For some time it was common to write "-ý" for the "-í" sound. Possibly, Jireček incorrectly interpreted the "-ý" letter as "-í" sound. This could also explain the omission of the word "město", since "město mládí Boleslav" is obvious nonsense.

  We don't know for sure what's the etymology of "Praha". It needn't be related to "práh" at all. And even if it is, it doesn't mean "Praha" has to be masculine.
   
 8. MK

  MK Well-Known Member

  Annals of so called Dalimil (begining of 14 century)

  We do not have the original text but the source I used is compiled from oldest copies of annals. (always oldest part available) - Jan Jireček.

  That time Boleslav used -ě ending but was masuline (Gebauer).

  Should say that in 14 century should be Boleslav still masculine, feminine form appeared several centuries later.

  Mikuláš Dačický z Heslova:
  "A tu jsú jse páni s Pražany ustanovili za jednoho člověka, a jiná města jsú k nim také přistúpili, kromě Kolína, Boleslavě Mladého a Tábora. Ale o to, co jest mezi pány, tábory a sirotky bylo, jmají jmíti dosti na panu Alešovi, správci, a ná těch, kteří jsú jemu k radě přidáni, a na nich přestati. "

  and still masculine
   
 9. MK

  MK Well-Known Member

  Another source - still masculine and possesive (maybe because it is "official text")

  My Rudolf etc. Jakož jsou opatrní purkmistr a konšelé starší obecní i všecka obec města našeho Boleslava Mladého nad Jizerou, věrní naši milí, při nás toho skrze suplikací svou ve vší poníženosti vyhledávali, abychom jim milost učiniti a též město Boleslav s nynějšími i budoucími obyvateli jeho k městům našim v tomto království Českém, kderáž třetího svobodného stavu užívají, připojiti ráčili; i jsouce my z obzvláštní naší dobrotivosti k takové jich Boleslavských ponížené prosbě milostivě nakloněni, a že sou nám z poddané lásky půl třetího tisíce kop grošův českých darovali, což sme také od nich milostivě přijali: protož s dobrým rozmyslem, naším jistým vědomím, mocí královsků v cechách a s radou věrných našich milých jim Boleslavským nynějším i budoucím tuto milost činiti a je město Mladého Boleslava, měšťany a obyvatele jeho nynější i budoucí, k třetímu stavu městskému v království našem Českém tolikéž za svobodné připojovati ráčíme, tak aby již těch všech živností i s vařením piv všelijakých, šenkováním vín a jiných městských živností provozováním, též svobod i práv, kterýchž jiná města naše svobodná třetího stavu v tomto království Českém buď k soudům zemským neb obecním sněmům i k jiným všelijakým věcem a potřebám zemským a obecním požívají, hlas svobodný podle nich majíce a podkomořím království Českého (kderýž aneb na místě jeho hofrychtýř ouřad jich konšelský každého roku vším tím způsobem a obyčejem, jako v jiných městech našich, saditi a obnovovati, a od toho jemu podkomořímu deset kop, hofrychtýři tři kopy a písaři komornímu jednu kopu grošův vše českých nynějším i budoucím od nich Boleslavských dáváno bejti má) se spravujíce, požívati mohli a požívali nejinak, než jako jiná svobodná města v třetím stavu tohoto království nyní, i v časích budoucích a věčných.


  Však oni Boleslavští nynější i budoucí mají a budou povinni na potomní a budoucí časy nám dědicům našim á budoucím králům českým platu komorního dědičného do komory naší české každého roku jedno sto kop grošův českých platiti bez zmatku a odpornosti, a to rozdílně polovici totiž padesát kop grošů č. při každém svatém Havle a druhou polovici při každém svatém Jiří; s touto při tom znamenitou vejminkou a opatřením: poněvadž jest se též město Mladého Boleslava nad Jizerou a všecka obec svým vlastním grošem a penězi od předešlé vrchnosti své skoupilo, že tak svobodné jako jiná města naše v třetím stavu tohoto království nyní i v časích budoucích a věčných zůstávati má a od nás ani budoucích králův českých žádným způsobem zavedeno, zastaveno, ani prodáváno nebude a bejti nemá, nyní i na časy budoucí a věčné. Poroučejíc všem obyvatelům a poddaným našim království Českého, abyste často jmenované Boleslavské, nynější i budoucí při této naší milosti jměli, drželi a neporušitedlně, zachovali žádných jim v tom překážek nečiníce ani činiti dopouštějíce pod uvarováním hněvu a nemilosti naší, dědicův našich a budoucích králův českých; a při tom i ouředníkům vyšším i menším desk zemských poroučíme, abyste tento list náš, když by toho nadepsaní Boleslavští nynější neb budoucí požádali, bez další relací naší do desk zemských vložiti a vepsati dali vědouc, že na tom milostivu, jistu a konečnů vuoli naši císařsků naplníte. Tomu na svědomí pečeť naši císařsků k listu tomuto přivěsiti sme rozkázali. Jenž jest dán na hradě našem Pražském v pondělí po památce navštívení sv. Alžběty od blahoslavené panny Marie léta tisícího šestistého etc.
   

Share This Page